Monday, January 21, 2019

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาทคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเกินสองเดือนคาดผลกระทบทางเศรษฐกิจและค่าเสียโอกาสต่างๆ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท ผู้มีรายได้น้อยและคนจนในกรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มคนงานก่อสร้าง พ่อค้าแม่ค้าริมถนน หรือ ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งในพื้นที่มลพิษเข้มข้นสูง ตำรวจจราจร วินมอเตอร์ไซค์

16 ม.ค. 2562 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่าปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ปัญหาขยะล้นเมืองและขยะมีพิษ รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของกรุงเทพและปริมณฑลจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและไม่มีมาตรการเชิงรุกทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ จึงขอเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ มาตรการแรก ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศต้องเน้นการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ลดการรวมศูนย์ทุกอย่างไว้ที่กรุงเทพและปริมณฑล มาตรการที่สอง ควบคุมการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษโดยมีกำหนดค่ามาตรฐานให้ชัดเจนสำหรับแหล่งปล่อยมลพิษแต่ละประเภท การกำหนดค่ามาตรฐานในการปล่อยมลพิษหรือการควบคุมการปล่อยมลพิษ วิธีนี้อาจมีจุดอ่อนในแง่ที่ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการลดมลพิษที่แตกต่างกันและไม่ได้ปรับเปลี่ยนต้นทุนหน่วยสุดท้ายในการก่อมลพิษ

มาตรการที่สาม ควรศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีผู้ก่อมลพิษทางอากาศ แต่ภาษีสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลภาวะและปกป้องสิ่งแวดล้อม การที่รัฐมีรายได้จากภาษีสิ่งแวดล้อมมากนั้น หมายความว่ารัฐนั้นย่อมมีการทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นรายได้จึงมิใช่เป้าหมายของการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม โดยหลักการที่สำคัญของการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม คือ หลักการ ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle) กล่าวคือ ผู้ก่อมลพิษทางอากาศหรือมลพิษใดๆควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ไปในการควบคุมบำบัดและป้องกันมลพิษ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือต้นทุนของการใช้มาตรการต่าง ๆ ของรัฐ ในการควบคุมและป้องกันมลพิษควรจะสะท้อนออกมาเป็นต้นทุนภายในของการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าและบริการสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง หรือ การซื้อขายใบอนุญาตสิทธิในการปล่อยมลพิษหรือซื้อขายสิทธิในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ก็ได้ หรืออาจใช้ ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษทางอากาศ ภาษีและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ และระบบรับซื้อคืน การวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยควรมีการใช้มาตรการทางการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มาตรการที่สี่ สร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น สร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น ปลูกต้นไม้ประเภทที่ช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศได้

มาตรการที่ห้า ต้องยกระดับมาตรฐานรถยนต์ให้มีการปล่อยมลพิษลดลง มาตรการที่หก ยกระดับมาตรฐานน้ำมันเป็นยูโร 5 มาตรการที่เจ็ด สนับสนุนให้มีการใช้รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาด โดยปรับเปลี่ยนให้รถสาธารณะให้เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาด เสนอระบบพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมใช้นโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตแบบยั่งยืน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ลดการใช้พลังงานจากถ่านหินหรือพลังงานจากฟอสซิลลง

มาตรการที่เก้า การปรับลดค่าโดยสารขนส่งระบบรางให้ถูกลงและทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ และมาตรการที่สิบ ปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐบาลใช้ มาตรา 44 ในการแก้ไขผังเมืองทำให้พื้นที่สีเขียวลดลง ควรทบทวนการใช้มาตรา 44 ในการแก้ไขผังเมือง นอกจากนี้การใช้มาตรา 44 ในการแก้ไขผังเมืองในพื้นที่ EEC ยังทำให้เกิดปัญหาความไม่สมดุลและปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อาจทำให้ปัญหามลพิษทางอากาศแบบมาบตาพุดปะทุขึ้นมาได้อีกในอนาคต ส่วนมาตรการลดมลพิษทางอากาศที่อาจไปเพิ่มภาระหรือต้นทุนการดำรงชีวิตของประชาชนนั้นอาจต้องมีกองทุนหรือเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือหรือสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การห้ามไม่ให้รถที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์วิ่งบนท้องถนน การกำหนดอายุการใช้งานรถยนต์ การห้ามรถยนต์บางประเภทวิ่งเข้าสู่กรุงเทพฯชั้นในในบางช่วงเวลา เป็นต้น

ผศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าวอีกว่าปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่กระทบต่อชีวิตของทุกคนจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนจึงสามารถทำให้แก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน หากรัฐบาลปล่อยให้ปัญหามลพิษทางอากาศยืดเยื้อไปเกินกว่า 2 เดือนจะทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตรุนแรงมากขึ้น ในส่วนของผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นอาจสร้างความเสียหายได้มากถึง 5,500 ล้านบาท จากการชะลอตัวลงของการท่องเที่ยวในกรุงเทพและปริมณฑล การชะลอตัวลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลางแจ้งและโครงการก่อสร้างต่างๆ ค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ค่าเสียโอกาสจากประเด็นทางด้านสุขาภาพ นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยและคนจนในกรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มคนงานก่อสร้าง พ่อค้าแม่ค้าริมถนน หรือผู้ที่ทำงานกลางแจ้งในพื้นที่มลพิษเข้มข้นสูง ตำรวจจราจร พนักงานเก็บขยะ พนักงานทำความสะอาดถนน พนักงานขับรถสาธารณะและกระเป๋ารถเมล์ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งไม่มีเครื่องป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและมีสุขภาพย่ำแย่ลง โดยเฉพาะมีวิจัยชี้ว่าตำรวจจราจรและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ปฏิบัติงานริมถนนในกรุงเทพฯ มีอายุขัยเฉลี่ยลดลง นอกจากนี้ผู้ที่ต้องเผชิญการจราจรติดขัดที่ต้องอยู่บนท้องถนนเกิน 4 ชั่วโมงต่อวันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวพันกันมากขึ้นเรื่อยๆ งานวิจัยของธนาคารโลกชี้ด้วยว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนที่ไม่มีการแก้ไขสูงถึง 20% ของจีดีพีโลก

ผศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าวถึงรายงานประเมินผลกระทบมลพิษทางอากาศขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าทุกๆ ปีมีประชากรจากทั่วโลกเสียชีวิตจากมลพิษรุนแรงทางอากาศมากกว่า 7 ล้านคน ขณะที่เมืองในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีค่ามลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 70 โดยเฉพาะเมืองที่มีปัญหาความยากจน จะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ขณะที่เมืองในยุโรปมีสถานการณ์เรื่องมลพิษทางอากาศดีขึ้นอย่างชัดเจนจากการส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ระดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศในสแกนดิเนเวียยังทำให้การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจมีคุณภาพสูงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้การทำร้ายสุขภาพของประชาชนอีกด้วย

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

Tuesday, November 22, 2016

ปู่ขอแจมด้วย "พล่าน" กันจนผิดสังเกตุ.!!!!

ปู่ขอแจมด้วย

"พล่าน" กันจนผิดสังเกตุ.!!!!

เริ่มจาก "ไพบูลย์ นิติตะวัน" ออกมาชี้นำ "อัยการ" ว่าต้องสั่งฟ้องคดีหลวงพ่อวัดใหญ่..

มิเช่นนั้น..จะถือว่าเป็นมวยล้มต้มคนดู..

ซ้ำรอยคดีปี 2542

และเมื่ออัยการสั่ง "เลื่อนนัด" เป็น 30 พย. ปลายเดือนนี้..

ก็ถึงคิวของ "ไพบูลย์ คุ้มฉายา" ออกมาโวยว่ามีคน.. เตะถ่วง

เพราะ "ลูกน้อง" ตัวเองคือ DSI ส่งสำนวนให้อัยการไปหมดแล้ว..

ทำไม "อัยการ" ถึงยังไม่สั่งฟ้อง.???

นี่ถ้าคดี "ธวัชชัย อนุกูล" ท่าน "ขยัน" แบบนี้.. คงจับ "ฆาตกร" ได้นานแล้ว.!!!!

ถึงแม้ทั้งสอง "ไพบูลย์" จะแทคทีมกันแล้วแต่ "กระแส" ก็ยังไม่ดีขึ้น..

จึงจำเป็นต้องให้ "ธรรมนูญ อัตโชติ" พาสมาชิกสหกรณ์ที่ "หลงเชื่อ" ว่าเงินยังอยู่ที่ธรรมกายมาช่วยกัน "ถือป้าย"

เรียกร้องความ "เห็นใจ" จากสังคมว่าโดน "ธรรมกาย" โกงเงินไปจนต้องหมดเนื้อหมดตัว..

สร้างกระแส "ดราม่า" เป็นภาคต่อจาก "บิ๊กต๊อก"

แล้วเพื่อให้หลวงพ่อดูเป็นผู้มี "อิทธิพล" จนแม้แต่ "หมายจับ" ยังทำอะไรไม่ได้..

"ศรีวราห์" จึงต้องใช้ "วิฑูรย์ ชลายนนาวิน" อดีตรองอธิบดีป่าไม้ที่โดน "ไล่ออก" จากคดี "ทุจริต" 

"เซ็นรับรอง" ว่า เวิลด์พีซ วัลเล่ย์ เขาใหญ่.. รุกล้ำเข้าไปในเขตป่าไม้ 

เพื่อขอ "หมายจับ" ฉบับที่สาม.!!!

"ปกติ" หากมีการรุกล้ำเขตป่าไม้จริง.. ก็แค่เรียก "เจ้าของ" มาแล้วสั่งให้รื้อถอน..

หาก "ฝ่าฝืน" จึงค่อยดำเนินการตาม "ขั้นตอน" ไปเป็นลำดับ.!!!!

แต่ "ศรีวราห์" เร่งรัดออกหมายจับโดยมิเคย "แจ้ง" หรือ "เตือน" เหมือนประหนึ่ง "จ้อง" รอคอยโอกาส..

จึงมิรู้ว่า.. "รุกล้ำ" หรือหวัง "สร้างข่าว" เพราะก็ใกล้วันที่ "อัยการ" จะสรุปคดี

และมาวันนี้.. ขาดมิได้กับ "เจ้าเก่า" ขาประจำ "ปู่อิสระ" แห่งอ้อน้อย..

พญาราชสีห์แห่งแจ้งวัฒนะ.. เจ้าของฉายา "กรวยศักดิ์สิทธิ์" ขยับ จับ ตาย..

ก็ตามออกมา "โหนกระแส" กับเขาด้วย ประหนึ่งกลัวว่า "ญาติโยม" ทั้งหลายจะหลงลืม.. 

เพราะเส้นทางไป "อ้อน้อย" ช่วงนี้ "เงียบเหงา" ไม่หนาแน่นเหมือนยุคที่รุ่งเรือง

ล่าสุดก็ "มะนาว" นายมโน เลาหวณิช "ศิษย์ทรยศ" แห่งเส้าหลิน..

ผู้ขอตาม "จองเวร" กับธรรมกายจนกว่าจะหมดลมหายใจ..

ก็จะนำ "เดินขบวน" ไปร้องเรียนท่าน "นายก" ในช่วงที่บ้านเมืองกำลังเศร้าโศกเสียใจ..

ก็หวังว่าคงจะไม่โดน "ลุงตู่" ทุ่มออกมาจนหัวร้างข้างแตกนะ.!!!!

ทั้งหมดนี้ก็คือ "หน้าตา" ของขบวนการที่จ้องล้ม "ธรรมกาย" 

"แบ่งงาน" กันทำคนละหน้าที่ แต่มี "เป้าหมาย" เดียวกัน.. ซึ่งครั้งนี้ก็ "ดาหน้า" กันออกมาหมด..

ประหนึ่งว่าจะได้ "สัญญาน" อะไรบางอย่างซึ่งคงไม่เป็น "ผลดี" ต่อฝ่ายตน..

จึงพอ "คาดเดา" ได้ว่า "ลูกศิษย์" ทั้งหลายของ "หลวงพ่อ" อาจจะมีเฮในตอนปลายเดือนนี้ก็เป็นไปได้

ขอบคุณภาพจาก มติชน ออนไลน์

Cr.  กึ่งศตวรรษ..-เห็นมา เล่าไป
Cc. แวดวงวัด

อ. ชูพงศ์ - ดร. เพียงดิน 22 พ.ย. 2559 ตอน การล้มเจ้า กับ ภาวะเปลี่ยนผ่านที่อลวนอลเวง

. ชูพงศ์ - ดร. .เพียงดิน 22 .. 2559 ตอน การล้มเจ้า กับ ภาวะเปลี่ยนผ่านที่อลวนอลเวง

https://youtu.be/8hQ-P5hi-e4

https://youtu.be/nr2xzedRWEs

https://youtu.be/WU0JilKY-z8

https://youtu.be/m-NHjdnEaeE


****************************

หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt 


หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก


Monday, November 21, 2016

ยุทธศาสตร์ 8 ข้อของเครือข่ายอำนาจเก่าในการทำลายประชาชนคนอีสาน และคนไทยทุกภาคส่วน !

ยุทธศาสตร์ 8 ข้อ      ของเครือข่ายอำนาจเก่า
      ในการทำลาย
    ประชาชนคนอีสาน 
และคนไทยทุกภาคส่วน !
____________________

 ทำไม ขบวนการอำนาจ
เก่า  ?
ต้องทำลายการ เจริญเติบโตของคนอีสาน
และประชาชนคนไทย
ทุกภาคส่วน !
ตำตอบ                                1 . เพราะคนอีสาน
มีชุดความคิดที่ก้าวหน้า
ในทางการเมืองการ 
ปกครอง !  นักคิด นักเคลื่อนใหวในอดีตมีจำนวนมากมายที่เป็นบุคคลสำคัญ
เช่น ครูเตียง ศิริขันธ์
ขุนพลภูพาล ครูครอง
จันดาวงศ์ นักสู้ครูประชา
บาล แม้กระทั่ง คุณ จิตร
ภูมิศักดิ์ ก็ยังยอมไปตาย
ชายป่า เพื่อคนอีสาน รวม
ทั้ง 4 รัฐมนตรีที่ยอม
พลีชีพ เพื่อชาติและประ
ชาชนคนไทย นอกจากนักต่อสู้เพื่อ ประชาชนที่ได้กล่าวนาม
มาแล้วทั้งหมดแล้ว
ยังมีวีรบุรุษ ประชาชน
อีสานอีกจำนวนมากมาย
ที่ประวัติศาสตร์ ไม่ได้
กล่าวถึง อีกมากมาย ทุกท่านยอมตาย
เพื่อ อิสระ เสรีภาพ เพื่อ
การ อยู่ดีกินดี เพื่อประชา
ธิปไตย ของคนไทยทั้ง
ชาติ
2. อีสานเป็นต้นทางแห่ง
ความเจริญด้านศาสนาพุธ
และจะเป็นจุดกำเนิด
ของพระศรีอารย์
เป็นการทำลายการสร้าง
ความเชื่อของการครอบ
งำ ศาสนาพุธอธิบายได้
ในวิธีคิดในทาง วิทยาศาสตร์
3.อีสานมีพื้นทีใหญ่โต
มีผืนแผ่นดินว่างเปล่า
มามาย ข้อสำคัญมีทรัพ
ยากรทางธรรมชาติ
ที่อยู่ใต้ดินอีกเป็นจำนวน
มาก
4.จุดกำเนิดของ ผู้นำประ
ชาชนคือ การกลับมาของ
มังกรอีสาน และขบวนการ
มังกรอีสาน คือขบวนการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ
ในช่วงหลังการผลัดแผ่น ดิน 
5. หลังการผลัดแผ่นดิน
ขบวนการของ มังกรอีสาน
จะปรากฏภาพชัด ในการ
นำพาประเทศสู่การเปลี่ยน
แปลง และประเทศไทย
จะมีเมือง แฝด 3 เมือง
สำคัญ เกิดขึ้น คือ
1ธนบุรี เมืองพี่
2 รัตนโกสินทร์ เมืองน้อง
3 เมืองใหม่ จะมีจุดเริ่มต้น   จากหัวมังกร ตัวล่าสุด โดยเริ่มจากกรุงเทพ
ตะวันออก ถนน แจ้งวัฒนะ
รามอินทรา  ลากยาวสู่
จังหวัด นครนายก 
พาดเข้าบริเวณลำตัว
ของมังกร เข้าสู่ จ.ปราจีน
บุรี ผ่านเขาใหญ่ วังน้ำเย็น
เข้าสู่ประตู อีสาน จ.นคร
ราชสีมา จนเกิดความเจริญ รุ่งเรือง
ไปทั่ว อีสาน เปรียบเสมือนปลายหาง
ของมังกร
  ประเทศไทยจึงก้าว
เข้าสู่ยุคของ มังคู่แผ่นดิน
ทองแผ่นดินธรรม ประชา
ชนจะมีความสุข สยาม
เมืองยิ้มจะกลับมา
6.อิธิพลของความ
เจริญเติบโต ในทาง 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา
ศาสนา สาธาระณะสุข
ในภาคอีสานจะแผ่ขยาย
ไปทั่วแผ่นดินไทย

   ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ขบวนการอำนาจเก่า
อันประกอบไปด้วย ขุนนาง อำมาตย์ และ
เครือข่าย จึงเกรงกลัว
การสูญเสีย อำนาจและผล
ประโยชน์ ส่วนตน
จึงออกแผน 8 ยุทธศาสตร์
ในการกำจัด ขบวนการ
ของมังกรอีสาน
และปิดกั้น
การผลัดแผ่นดิน ด้วย
 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.มอมเมา ทำลาย สร้าง
ทัศนคติ ล้างสมอง เพื่อทำลายอนาคตของ
ชาติ ทำลายการศึกษา
2.ทำลายเศรษฐกิจ สร้าง
ความยากจน ทำลาย
ความเจริญเติบโต
3.สร้างแหล่งบันเทิง
โดยการนำเครือข่าย
ของ อำนาจเก่าเข้าไปสร้างกระ
แสทำลาย ชีวีต ทำลาย
ความเชื่อในประเพณี วัฒนธรรม มอมเมา
ประชาชนทุกรูปแบบ
3.ส่งเครือข่ายของ
อำนาจเก่าเข้าไปเป็นผู้นำ
ท้องถิ่น ควบคุมการรวม
อำนาจ
4.สร้างเครือข่าย ซื้อตัว
ผู้นำระดับชาติ เพื่อตอบ
สนองนโยบายของ
อำนาจเก่า
5.สร้างศูนย์ รวมอำนาจ
ผ่านกลไกรัฐ
6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่น
คงเป็นเครือข่าย ของ
อำนาจเก่า
7.ผูกขาดเศรษฐกิจ
สร้างระบบส่วยและสัมประทาน 
8.ยึดกุมอำนาจการปก
ครองและการเมือง
สร้างขบวนการ ใส่ร้าย
สร้างข่าวลือ สร้างข่าว
เท็จ สร้างความเชื่อ
เพื่อทำลาย คนอีสาน
   8 ข้อ คือขั้นตอน
การทำลาย ชาติไทย
ทำลาย ประชาชน  คนอีสาน ! ทำลายกระแส
การเชื่อมโยงจากอีสาน
ไปยังเครือข่ายคนไทย
ทั้งชาติ !
    
      ฐิติ  ชัยนาม
      22/พ ย/59

Sunday, November 20, 2016

ดร. เพียงดิน รักไทย 21 พ.ย. 2559 สิ่งที่รัชกาลที่ 10 ต้องทำเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน

ดร. เพียงดิน รักไทย 21 พ.ย. 2559 สิ่งที่รัชกาลที่ 10 ต้องทำเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก
รำลึก ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน - วิพากษ์ รัฎฐาธิปัตย์และวิกฤตประชาธิปไตย (คม ชัด ลึก)

รำลึก ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน - วิพากษ์ รัฎฐาธิปัตย์และวิกฤตประชาธิปไตย  (คม ชัด ลึก)

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...