Sunday, March 22, 2015

อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน เจ้าของรางวัล 2014 Ahimsa Award จากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ทักทายสมาชิกภาคีฯ

อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน เจ้าของรางวัล 2014 Ahimsa Award จากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ทักทายสมาชิกภาคีฯ
http://youtu.be/MWIVdchpz6o
No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...