Wednesday, March 25, 2015

พุทธอิสระ ท้าไปทั่ว รายล่าสุดพระมหาโช และธรรมกาย (แต่ที่อดีตพระเกษมท้าดวลธรรม ไม่ยักยอมสู้ ธ่อ...ไอ้ของเก๊...บ่?)

งานนี้ สงสัยเจอของจริงแล้วล่ะ พุทธอิสระ

พุทธอิสระ ท้าไปทั่ว รายล่าสุดพระมหาโช   (แต่ที่อดีตพระเกษมท้าดวลธรรม ไม่ยักยอมสู้ ธ่อ...ไอ้ของเก๊...บ่?)

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...