Wednesday, April 1, 2015

ประเทศไทย อย่างไรเสีย ก็ต้องมีสถาบันกษัตริย์...!! จริงหรือ?

ประเทศไทย อย่างไรเสีย ก็ต้องมีสถาบันกษัตริย์...!! จริงหรือ?
คำถามที่ควรจะพูดได้ ตอบได้ ถกได้
แต่วันนี้ หากทำ ก็จะโดนมาตรา  44 ที่ภูมิพลเปิดโอกาสให้ประยุทธ์ ก่อกรรมเป็นทรราช โดยเขาไม่ต้องรับโทษ เหมือนเดิม และประยุทธ์ ก็เป็นเหยื่อหน้าโง่คนต่อไป ของระบบกษัตริย์ไทย 

ประเทศไทย อย่างไรเสีย
ก็ต้องมีสถาบันกษัตริย์...!! จริงหรือ?


No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...