Friday, June 19, 2015

ความแตกต่างของกองทัพประชาชนจีนกับกองทัพไทย

บทบาทและหน้าที่กองทัพประชาชนจีน นอกจากปกป้องชาติบ้านเมืองแล้ว ยังมีหน้าที่ผดุงความยุติธรรมและปกป้องคนดี คนเก่ง คนที่มีขีดความ สามารถได้มีโอกาสบริหารประเทศชาติอย่างราบรื่น และดูแลคุ้มครองโดยไม่หวังลาภยศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของปวงชน....ส่วนกองทัพไทยคอยเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างคนดีคนที่มีความสามารถ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง
วาทะเด็ดจอมพลยับเกี้ยนยิง ในอดีตยุคที่ประชนชาวจีนถูกกดขี่จากผู้มีอำนาจ  “เราต้องเจ็บปวดจากการถูกเหยียดหยามและกลั่นแกล้ง ต้องทนต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้เพราะประเทศเราเต็มไปด้วยความฉ้อฉลซ้ำยังอ่อนแอ” 

บทบาทและวีรกรรมของจอมพลยับเกี้ยนยิงที่ทุกคนควรต้องเรียนรู้ http://hakkapeople.com/node/331


No comments:

Post a Comment