Sunday, July 5, 2015

ท่านจารุพงศ์ กับข้อคิดวันชาติสหรัฐ 4 ก.ค. 2558

เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม ผมขอโอกาสพูดถึงวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา เพื่อบอกความจริงแก่ประชาคมโลกให้ทราบถึงสถานการณ์...

Posted by จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ on Sunday, July 5, 2015

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...