Sunday, October 25, 2015

ข่าวลือ ว่า หมอหยองตายแล้ว และจะมีการให้เหตุผลว่า ความดันสูงหากจริงก็ถือว่า มันโหดสัตว์จริง ๆ 


No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...