Tuesday, October 13, 2015

ใครสั่งให้ท่านทำการยึดอำนาจ?พลเอกประยุทธ์ตอบว่า"ถึงตายแล้วก็ไม่รู้ เขาสั่งผ่านเมียมา"

จากอดีต: พลตรีสนั่น ขจรประศาสตร์ลุกขึ้นถามพลเอกสนธิ ฯ ในสภาว่า ใครสั่งให้ท่านทำการยึดอำนาจ? พลเอกสนธิฯยืดอกตอบว่า"ถึงตายก็พูดไม่ได้"                   อนาคตข้างหน้า : นายกรณ์ลุกขึ้นถามพลเอกประยุทธ์ในนรกว่า ใครสั่งให้ท่านทำการยึดอำนาจ?พลเอกประยุทธ์ตอบว่า"ถึงตายแล้วก็ไม่รู้ เขาสั่งผ่านเมียมา"

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...