Friday, October 9, 2015

Tyrell Haberkorn นักวิจัยและอาจารย์ จาก ANU ให้สัมภาษณ์ ประยุทธ์นั้น “หน้าไหว้หลักหลอก” อย่างไรบ้าง

Tyrell Haberkorn นักวิจัยและอาจารย์ จาก ANU ให้สัมภาษณ์ ประยุทธ์นั้น "หน้าไหว้หลักหลอก" อย่างไรบ้าง

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...