Sunday, February 21, 2016

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ วิเคราะห์สถานการณ์ไทยในปี 2559

รายการชี้ผิดชี้ถูก 21Feb2016
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 
วิเคราะห์สถานการณ์ไทยในปี 2559 
YouTube 

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...