Sunday, February 21, 2016

อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน ๒๒ กพ ๒๕๕๙ ตอน ระวังเผด็จการราชามันหลอก

.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน  ๒๒ กพ ๒๕๕๙   ตอน ระวังเผด็จการราชามันหลอก  

https://youtu.be/ayvjXW9QaWM หรือ

https://youtu.be/DF1SX_E3ssM

และ https://youtu.be/0zSGcQgtAeA (สถานีหลวงตาชูพงศ์)

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...