Monday, February 1, 2016

ถ้าจะต้องพึ่งองค์กรอิสระ ในการบริหารประเทศ อยากให้คิดถึง บางประ- โยคต่อไปนี้.-

ถ้าจะต้องพึ่งองค์กรอิสระ
ในการบริหารประเทศ
อยากให้คิดถึง บางประ-
โยคต่อไปนี้.-

1) "ต้องลาดยางถนนลูกรัง
ให้หมดก่อน ค่อยทำรถไฟ
ความเร็วสูง" (ตลก. รธน)

2) "เอกสารทุจริตข้าว
สมัยรัฐบาล ปชป.ถูกนำ้
ท่วมหมดแล้ว" (ปปช.)

3) "ถ้าการจัดการเลือกตั้ง
ครบทุกเขตไม่ได้ เป็นความ
ผิดของรัฐบาล" (กกต.) 
(รบ. ยิ่งลักษณ์)

แล้วประเทศจะเป็นอย่างไร
ถ้าต้องถูกคุมด้วยองค์กร
เหล่านี้
----------จบ----------

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...