Wednesday, March 30, 2016

เถียงให้รู้เรื่อง : เปลี่ยนผ่าน 5 ปี ปฏิรูปประเทศได้จริงหรือ ? (29 มี.ค. 59)

เถียงให้รู้เรื่อง : เปลี่ยนผ่าน 5 ปี ปฏิรูปประเทศได้จริงหรือ ? (29 มี.ค. 59)

 https://youtu.be/sML2-fAHOp4


No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...