Sunday, April 17, 2016

ชี้ผิด ชี้ถูก 17 เมษ. 59 ตอนที่ 10 "คุณธรรมของนักปกครอง"

ชี้ผิด ชี้ถูก 17 เมษ. 59

ตอนที่ 10

"คุณธรรมของนักปกครอง"

วิทยากร: จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เลขาฯ เสรีไทย

https://www.youtube.com/watch?v=VenfF-ZBnAw&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...