Sunday, June 5, 2016

"ทหารโจรมันให้คนลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเอาตัวกำนัน -ผู้ใหญ่ ให้เงินคนละสองแสน ไปแจกชาวบ้านให้รับรัฐธรรมโจร”

รายงานข่าวจากประเทศไทย

"ทหารโจรมันให้คนลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเอาตัวกำนัน -ผู้ใหญ่ ให้เงินคนละสองแสน ไปแจกชาวบ้านให้รับรัฐธรรมโจร"
No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...