Sunday, June 12, 2016

ประธานาธิบดี กล่าวถึงฆาตกรรมที่ฟลอริด้า ... เป็นฆาตกรรมแห่งความเกลียดและการก่อการร้ายต่อวิถีชีวิตแบบอเมริกัน

President Obama's remarks on mass shooting in Orlando Florida https://youtu.be/2MLtEUj-8Fw
No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...